« بیوگرافی و اطلاعات مدرس »

نام مدرس:
ياسمن محسن زاده
رشته تحصیلی:
فارغ التحصیل دانشگاه موسیقی واحد 46 گرايش سازهای جهانی در رشته ی گیتار کالسیک
ساز تخصصی:
گیتار سبک پاپ
گیتار سبک کالسیک
درباره مدرس:
5 سال سابقه ی تدريس در محیطهای آموزشی، فرهنگی و موسیقی در آموزشگاه سئودا، آموزشگاه
سولماز، سرای محله ها ی فروزش، تختی، قیام، بهارستان، عارف و مجموعه آريان، حضور در چندين
کنسرت بزرگ سئودايی، شرکت در دهها اجرای زنده ی مناسبتی و برنامه های ارگانی، دارای فعالیت
قوی در فضای مجازی، دارای سوابق اجرايی و مديريتی مربوط به برنامه هنری و موسیقی.

https://www.instagram.com/yasamin_da

دیگر مدرسان آموزشگاه